წესები და პირობები

 

შ.პ.ს. „ფარმასი ჯორჯია“

წესები და პირობები

 

 

შპს „ფარმასი ჯორჯია“-ის მიზანია მომხმარებელს მიაწოდოს განსაკუთრებული ხარისხის პროდუქცია და საუკეთესო სერვისი. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ ორგანიზებულ გაყიდვების სისტემაში ჩართული ერთგული წევრების მეშვეობით. საერთო წარმატების მისაღწევად, კომპანია მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს მის კონსულტანტებს მათ თავგამოდებულ შრომაში, რათა კომპანიის პროდუცქია მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ მომხმარებელს.

 

წინამდებარე დებულებები და პირობები, აგრეთვე მათში მითითებული ნებისმიერი დოუმენტ(ებ) წეს(ებ), განსაზღვრავენ შპს ფარმასი ჯორჯია-ის კონსულტანტების/პარტნიორების წესებს, პრინციპებს, უფლებებს და ვალდებულებებს, და თუ თქვენ იღებთ მათ, შეადგენენ ხელშეკრულებას შპს "ფარმასი ჯორჯია", რეგისტრაციის მისამართი: . თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., N 51 , ს/კოდი 404445249  (შემდგომში შეიძლება მოხსენიებულ იქნას, როგორც: ფარმასი”, “ჩვენ, „კომპანია“) და თქვენს (შემდგომში თქვენ”, “კონსულტანტი, „პარტნიორი“) შორის. ჩვენ გთავაზობ, ამობეჭდოთ ან შეინახოთ  წინამდებარე წესები და პირობები.

 

ჩვენ, ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები წინამდებარე წესებში. წესებში ცვლილებების განხორციელების შესახებ, თქვენ, ინფორმირებულნი იქნებით შემდეგი წყაროების საშუალებით:

 

·         კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვენება;

·         ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება;

·         კომპანიის მიერ წერილობითი შეტყობინების გამოგზავნა ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით კომუნიკაცია. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლები.

 

ნებისმიერი ასეთი სახის ცვლილებების თაობაზე, თქვენი ინფორმირებულობის დონის შესახებ, პასუხისმგებლობა, გეკისრებათ თქვენ. წესების ბოლო განახლების თარიღი, შეგიძლიათ, იხილოთ წინამდებარე წესების ბოლოს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.             წესები და პირობები

 

 

1.    ტერმინთა განმარტებები:

 

1.1.    ხელშეკრულება - ხელშეკრულება კომპანიასა და თქვენს შორის, რომელიც წინამდებარე დოკუმენტთან ერთად ასევე მოიცავს კონსულტანტის განაცხადს, ანაზღაურების შეთანხმებულ სქემას (შემდგომში „ბონუსების სისტემა“), პარტნიორის სტატუსის სისტემა, სასაჩუქრე პროგრამა, ეთიკის პრინციპებს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, დისციპლინური სანქციები და კონფიდენციალობის პოლიტიკა, ყელა ერთად აღებული წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისათვის არსებული რედაქციითა და შემდგომში კომპანიის მიერ შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით (შესაძლებელია მოხსენიებული იყოს წინამდებარე წესებსა და პირობებში, როგორც „ხელშეკრულება“/„მონაწილეობა“);

 

1.2.              კომპანია - შპსფარმასი ჯორჯია;

 

1.3.    კომპანიის ჯგუფი - შპსფარმასი ჯორჯიაკომპანია და ნებისმიერი იურიდიული პირი, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად კონტროლირდება ამ  კომპანიით;

 

1.4.    კონსულტანტი - კომპანიის პროდუქცის შემძენი პირი, რომელიც ახორციელებს საცალო გაყიდვებს და მონაწილეობს კომპანიის „საბონუსე სისტემაში“;

 

1.5.    კონსულტანტის ნომერი - კომპანიის მიერ კონსულტანტისთვის მინიჭებული განუმეორებელი ნომერი, რომლის მეშვეობითაც კონსულტანტს ეძლევა საშუალება: განათავსოს შეკვეთა, დაიკავოს თავისი ადგილი კომპანიის გაყიდვების ორგანიზაციაში და მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის ბონუსების სისტემაში;

 

1.6.    აქტიური კონსულტანტი - პირი, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მიერ „ბონუსების სისტემით“ დადგენილი კომპანიის პროდუქციის შესყიდვების მინიმალურ ზღვარს;

 

1.7.    კომპანიის პარტნიორის სტატუსი - კომპანიის მიერ კონსულტანტისთვის, დადგენილი წესით, ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი სტატუსის მინიჭება: კოორდინატორი, უფროსი კოორდინატორი, აღმასრულებელი კოორდინატორი, გაყიდვების მენეჯერი, ტოპ მენეჯერი, ვერცხლის დირექტორი, ოქროს დირექტორი და ბრილიანტის დირექტორი. აღნიშნული სტატუსის მიმღებზე ისევე ვრცელდება ხელშეკრულების/მონაწილეობის ყველა პირობა, ისევე როგორც კონსულტანტზე;

 

1.8.    ბონუსების სისტემა - კომპანიის მიერ შემუშავებული კონსულტანტისთვის/პარტნიორის სტატუსის მქონე კონსულტანტების ანაზღაურებისა და წახალისების პრინციპები და წესები. უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ კომპანიის მიერ შემუშავებულ ბონუსების სისტემას;

 

1.9.    კლიენტი - ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული როგორც ფარმასის კონსულტანტი, რომელიც იძენს  კომპანიის პროდუქციას, როგორც ონლაინ (მაგ. ვებ-გვერდის მეშვეობით), ასევე დისტანციურ რეჟიმში (მაგ. ტელეფონით) და რომლიც არ ახორციელებს მის შემდგომ საცალო რეალიზაციას;

 

 

1.10.  კომპანიის ოფიციალური მასალები - ბეჭდური, აუდიო ან ვიდეო ან/და სხვა მასალები, რომლებიც მომზადებულია, დაბეჭდილია, გამოქვეყნებულია, ან გავრცელებულია კომპანიის მიერ თავსი კონსულტანტებისათვის;

 

1.11.   კომპანიის კატალოგი - ქაღალდის ან ელექტრონული ბროშურა, რომელსაც პერიოდულად გამოსცემს კომპანია ფარმასი, რომელიც შეიცავს პროდუქციის შეთავაზებას და რეკომენდირებულ საცალო ფასებს;

 

1.12.   კატალოგის მოქმედების პერიოდი - დროის პერიოდი, რომელიც მითითებულია ყოველი კატალოგის ყდაზე და რომლის განმავლობაშიც მოქმედებს ფარმასის მოცემული კატალოგის შემოთავაზებები;

 

1.13.   კომპანიიის პროდუქცია, პროდუქტი - კოსმეტიკა და თანმხლები საქონელი, აგრეთვე განსაზღვრული საკვები დანამატები, რომლებიც ფარმასის სავაჭრო ნიშნით სარეალიზაციოდ არის შემოთავაზებული; კატალოგში აღწერილია პროდუქციის ძირითადი მახასიათებლები;

 

1.14.   კომპანიის პროდუქციის საბაზო პაკეტი - კომპანიაში გასაწევრიანებელი კონსულტანტის მიერ კომპანიის მიერ დადგენილი პროდუქციის ჩამონათვალი და რაოდენობა;

 

 

1.15.   კომპანიის სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი - დასახელება ფარმასი (FARMASI) (ან ფარამასი+), ფარმასის (FARMASI) ან ფარმასი ჯორჯია-ის სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, იმ პროდუქტების ან ხაზის დასახელება, გარეგნული სახე რომელსაც აწარმოებს ფარმასი (FARMASI), გამოგვაქვს ბაზარზე, ვყიდით, ან ვავრცელებთ;

 

1.16.   ფასები - ფარმასის პროდუქციის ფასები, რომელსაც ადგენს კოპანია ,,ფარმასი ჯორჯია“, რომლებიც ასახულია ფასების ფურცელში (.. “პრაის ლისტში”) და რომლებიც მოქმედებს, მოწოდებაზე შეკვეთის განთავსების მომენტში;

 

1.17.   ტერიტორია - საქართველო;

 

1.18.   პერსონალური მონაცემები - არის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს თქვენს სახელს, გვარს, საფოსტო მისამართს (მათ შორის ანგარიშწორების და ტრანსპორტირების მისამართებს), ტელეფონის ნომრებს, ელექტრონულ ფოსტას, საკრედიტო ბარათის ნომერს და მომხმარებლის სახელს. ჩვენ აღნიშნულ ინფორმაციას ვიღებთ თქვენგან, როდესაც თვენ ირჩევთ მონაწილეობას კომპანიის შემოთავაზებებსა და პროგრამებში ან სხვაგვარად მოგვაწვდით ინფორმაციას უშუალოდ, მათ შორის, როცა რეგისტრირდებით კომპანიის კონსულტანტად ჩვენთან უშუალოდ ან კომპანიის ვებგვერდის გამოყენებით.

 

1.19.   შეკვეთის განთავსება - კომპანიის ვებ-გვერდზე განთავსებული კატალოგის მეშვეობით თქვენს მიერ არჩეული პროდუქციის თქვენთვის მოწოდების წინანდადება/შეთავაზება.

 

1.20.   პროდუქციის დაბრუნების დამადასტურებელი თანხმობა - კომპანიის მიერ შემუშავებული პირობები და ფორმა.

 

1.21.   კონფიდენციალობის პოლიტიკა - კომპანიის მიერ აღებული ვალდებულება თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ წინამდებარე წესების თავი „კონფიდენციალობის პოლიტიკა“.

 

1.22.   პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა - კომპანიის მიერ აღებული ვალდებულება თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ წინამდებარე წესების თავი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“.

 

1.23.   სარეგისტრაციო ჩანაწერები - თქვენს მიერ კომპანიისათვის, რეგისტრაციისას, მიწოდებული ინფორმაცია.

 

1.24. ეთიკის კოდექსი და ქცევის წესები - წესების ის აუცილებეილი ნაკრები, რომელიც ფარმასის წარმატების გეგმის შემადგენელი ნაწილია დაარეგულირებს კონსულტანტების ქცევას ფარმასის კლიენტების და ფარმასის სხვა კონსულტანტების მიმართ;

 

1.24. საქმიანი მონაცემები/ინფორმაცია - ოფიციალური საქმიანი ჩანაწერები, მათ შორის მომხმარებლებისა და კონსულტანტების სახელები და საკონტაქტო ინფორმაცია, ისევე როგორც ჩვენს კომპანიაში საქმიანობიდან გამომდინარე შეგროვებული სხვა ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ანაზღაურების სისტემის, ფინანსურსა თუ სხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის კომპანიის მიერ მისი საქმიანობის ფარგლებში წერილობითი ფორმით არსებულსა თუ სხვა სახით დამუშავებული ინფორმაცია.

 

 

 

2.რეგისტრაცია და მონაწილეობა

 

 

2.1.    თუ გინდათ კომპანიაში, როგორც კონსულტანტს, დარეგისტრირება თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ პირობებს:

 

                    2.1.1.   უნდა იყოთ საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე;

 

        2.1.2.   უნდა იყოთ საქართველოში რეგისტრირებული სამეწარმეო პირი;

 

                    2.1.3.  გქონდეთ მონიჭებული საქართველოს საგადასახადო სამსახურის მიერ გაცემული    

                    გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო კოდი;

 

2.1.4. შეავსოთ და წარადგინოთ სააპლიკაციო ფორმა (ელექტრონული ან ბეჭდური);

 

2.1.5. არ უნდა იყოთ კომპანიის თანამშრომელი;

 

2.1.6. შეიძინოთ კომპანიის პროდუქციის საბაზო პაკეტი.    

 

2.2.    კონსულტანტად დასარეგისტრირებლად თქვენი განაცხადი/აპლიკაცია უნდა შეივსოს კომპანიის შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://farmasi.ge/. ხელშეკრულებაზე თქვენი თანხმობა მოხდება „ელექტრონული ხელმოწერის“ საშუალებით, რაც გამოიხატება სააპლიკაციო განაცხადის შევსების შემდეგ თანხმობის შესაბამისი ღილაკის მონიშვნაში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეგნებულად არასწორი ინფორმაციის შეყვანამ სააპლიკაციო ფორმაში შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეკრულების გაუქმება და შესაბამისად თქვენი, როგორც კონსულტანტის/პარტნიორის სტატუსის შეწყვეტაც.

 

ამასთანავე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კომპანია ინარჩუნებს უფლებას მოსთხოვოს კონსულტანტობის მსურველს ბეჭდური ხელშეკრულების გაფორმებაც.

 

 

2.3.    თქვენ, როგორც კომპანიის კონსულტანტი, დარეგისტრირებულად ჩაითვლებით მას შემდეგ, რაც ჩვენ, თქვენგან მივიღებთ განაცხადს და თქვენ მოგანიჭებთ კონსულტანტის ნომერს. კომპანიის კონსულტანტად მიღების პირობები აღწერილია წინამდებარე წესებსა და პირობებში.

 

2.4.    რეგისტრაციის შედეგად, კონსულტანტისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლები:

 

2.4.1. კომპანიის პროდუქციის შეძენის, გაყიდვისა და პოპულარიზაციის უფლება;

 

2.4.2. კომპანიის პროდუქციის გაყიდვების მიზნით მოიზიდოს ახალი კონსულტანტები;    

 

2.5.    ჩვენ შეგვიძლია დაგაკისროთ ყოველწლიური ადმინისტრაციული საწევრო გადასახადი და, აგრეთვე საბაზო პაკეტის საფასური, მათ შორის იმ დოკუმენტების და სახელმძღვანელოების ნაკრებისათვის, რომლებიც დაგეხმარებათ ჩვენთან თანამშრომლობის დაწყებაში. აღნიშნული თანხები მითითებული იქნება თქვენს პირველ ანგარიშ-ფაქტურაში.

 

2.6.    თქვენი მონაწილეობის ვადა, თქვენი რეგისტრაციიდან ერთი წლის შემდეგ ამოიწურება, თუ თქვენ არ გააგრძელებთ მას, ყოველწლიური ადმინისტრაციული საწევრო გადასახადის გადახდას.

 

2.7.    თქვენ, ისევე როგორც კომპანიას, უფლება გაქვთ, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოთ თქვენი მონაწილეობა, ისე, როგორც ეს აღნიშნულია წინამდებარე პირობებში.

 

2.8.    მონაწილეობა გეხებათ თქვენ და არ შეიძლება მიენიჭოს ან გადაეცეს ნებისმიერ სხვა პირს, ჩვენი წინასწარი წერილობით ნებართვის გარეშე.

 

2.9.  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენთან ერთად თქვენი კონსულტანტების  შეკვეთების განთავსებით, თქვენ შესაძლებელია მიიღოთ ფარმასის პარტნიორული კარიერის შემდეგი სტატუსიდან ერთერთი: კოორდინატორი, უფროსი კოორდინატორი, აღმასრულებელი კოორდინატორი, გაყიდვების მენეჯერი, ტოპ მენეჯერი, ვერცხლის დირექტორი, ოქროს დირექტორი და ბრილიანტის დირექტორი. თითეული სტატუსი ითვალისწინებს შესაბამის დამატებით ბონუს სისტემით გათვალისწინებულ განსხვავებულ ანაზღაურებას შემდეგის გათვალისწინებით:

 

               2.9.1. კოორდინატორი - ჯგუფში არანაკლებ 5 კონსულტანტის შემოერთება, კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.2. უფროსი კოორდინატორი - ამისათვის საჭიროა, თქვენს მინიმუმ 2  წარმომადგენელს დაეხმაროთ აიმაღლონ პოზიცია კოორდინატორის სტატუსამდე. ამასთან ერთად, თქვენ უნდა გყავდეთ პირადი ჯგუფი, რომელიც შედგება მინიმუმ 8 კონსულტანტისგან და ამ ორი კოორდინატორისგან  და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.3. აღმასრულებელი კოორდინატორი - ამისათვის საჭიროა, თქვენს მინიმუმ 2 კოორდინატორს დაეხმაროთ აიმაღლონ პოზიცია უფროსი კოორდინატორის სტატუსამდე. ამასთან ერთად, თქვენ უნდა გყავდეთ პირადი ჯგუფი, რომელიც შედგება მინიმუმ 13 კონსულტანტისგან და ორი უფროსი კოორდინატორისგან და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.4. მენეჯერი - ამისათვის საჭიროა თქვენს აქტიურ მინიმუმ ორ უფროს კოორდინატორს დაეხმაროთ აიმაღლონ პოზიცია აღმასრულებელი კოორდინატორის სტატუსამდე. ამასთან ერთად, თქვენ უნდა გყავდეთ პირადი ჯგუფი, რომელიც შედგება მინიმუმ 38 აქტიური კონსულტანტისგან და თქვენი პირადი ჯგუფისაგან და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.5. ტოპ მენეჯერი - ამისათვის საჭიროა თქვენს სტრუქტურაში ირიცხებოდნენ მინიმუმ აქტიური: ერთი მენეჯერი, ერთი აღმასრულებელი კოორდინატორი, ერთი უფროსი კოორდინატორი, ორი კოორდინატორი და პირად გუნდში 75-წარმომადგენელი და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.6. ვერცხლის დირექტორი - ამისათვის საჭიროა თქვენს სტრუქტურაში ირიცხებოდნენ მინიმუმ აქტიური: ერთი ტოპ მენეჯერი, ერთი მენეჯერი, ერთი აღმასრულებელი კოორდინატორი, ორი უფროსი კოორდინატორი, ოთხი კოორდინატორი და პირად გუნდში 91 წარმომადგენელი და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.7. ოქროს დირექტორი - ამისათვის საჭიროა თქვენს სტრუქტურაში ირიცხებოდნენ მინიმუმ აქტიური: ერთი ვერცხლის დირექტორი, ერთი ტოპ მენეჯერი, ორი აღმასრულებელი კოორდინატორი, სამი უფროსი კოორდინატორი, რვა კოორდინატორი და პირად გუნდში 85-წარმომადგენელი და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

               2.9.8. ბრილიანტის დირექტორი - ამისათვის საჭიროა თქვენს სტრუქტურაში ირიცხებოდნენ მინიმუმ აქტიური: ერთი ოქროს დირექტორი, ერთი ვერცხლის დირექტორი, ერთი ტოპ-მენეჯერი, ერთი მენეჯერი ორი აღმასრულებელი კოორდინატორი, ოთხი უფროსი კოორდინატორი, თექვსმეტი კოორდინატორი და პირად გუნდში 74 წარმომადგენელი და კატალოგის ფასებით თვეში შესაბამისი მინიმუმის პროდუქციის შეკვეთა.

 

                    აღნიშნული ანაზღაურების სისტემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოგეწოდებათ შესაბამისი სტატუსის მიღებისთანავე.

 

 

3. ფარმასის კონსულტანტის/პარტნიორის ვალდებულებები

 

3.1.  ფარმასის კონსულტანტები/პარტნიორები ყიდულობენ და შეუძლიათ, თავისი სახელით და

              თავის ხარჯზე გაყიდონ კომპანიის პროდუქცია. თუ თქვენ გადაწყვეტთ კომპანიის

              პროდუქციით ვაჭრობას, თქვენ იქნებით, და ყველა შემთხვევაში იმოქმედებთ, როგორც

              დამოუკიდბელი პირი(თვითდასაქმებული/ინდივიდუალური მეწარმე) და არა, კომპანიის

              სავაჭრო წარმომადგენელი, მინდობილი ან დავალებით მოქმედი პირი, აგენტი ან

              თანამშრომელი. თქვენ, არ ხართ უფლებამოსილი, აწარმოოთ მოლაპარაკებები, შეიძინოთ,

              გაყიდოთ ან სხვა, ზოგად პირობებზე დადოთ ხელშეკრულებები ჩვენი (ან კომპანიის

              ჯგუფში შემავალი ნებისმიერი სხვა კომპანიის) სახელით ან დავალებით.

 

3.2.  თუ, თქვენ, გადაწყვეტთ კომპანიის პროდუქციით ვაჭრობას, თქვენ უნდა მიიღოთ ყველა

              ნებართვა, ლიცენზია და განახორციელოთ ყველა რეგისტრაცია, რაც საქართველოს     

              კანონმდებლობის შესაბამისად, აუცილებელია სამეწარმეო, აგრეთვე და საგადასახადო

      რეგისტრაცია. თქვენ, ერთპიროვნულად, აგებთ პასუხს ყველა იმ გადასახადის,

      მოსაკრებელის და ბაჟის აღრიცხვასა და გადახდაზე, რაც დაკავშირებულია ასეთი ტიპის

              საქმიანობასთან. თხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პირადი მოხმარებისათვის კომპანიის

              პროდუქციის შეძენისას, თუ თქვენზე გავრცელდება კომპანიის საბონუსე (ან ანაზღაურების სხვა)

              სისტემა, მაშინ კომპანია ვალდებულია დაგიკავოთ შესაბამისი გადასახადები. თქვენ, ასევე,

              ერთპიროვნულად ხართ პასუხისმგებელი, ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის დაცვის

              მიზნით, უზრუნველყოთ თქვენი კლიენტების, იმ პერსონალური მონაცემების დაცვა

              და კონფიდენციალობა,რომლებსაც თქვენ, იყენებთ თქვენს საქმიანობაში.

 

3.3.  თქვენ, უნდა დაიცვათ კომპანიის რეპუტაცია და იმიჯი. თქვენ, ვალდებულებას იღებთ,

არ გააკეთოთ არანაირი განცხადებები და არ მოიმოქმედოთ არაფერი, რაც ზიანს მიაყენებს კომპანიას და მის პროდუქციას. თქვენ, უნდა წარმართოთ/განახორციელოთ თვენი საქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობისა და კომპანიის ეთიკის ნორმების შესაბამისად და პროდუქციის თაობაზე, არ გააკეთოთ არანაირი მცდარი, გადაჭარბებული განცხადებები, რომლებსაც შეუძლიათ შეცდომაში შეყვანა.

 

3.4.  თქვენ აღიარებთ, რომ კომპანიის ასაქონლო ნიშანი და დიზაინი არის ჩვენი საკუთრება

      და თქვენ, თანახმა ხართ, არავითარ შემთხვევაში არ დაარღვიოთ იგი.

 

3.5.  კომპანიის პროდუქციის წარდგენისას, თქვენ ვალდებულნი ხართ მკაცრად დაიცვათ

ფარმასის ეთიკის კოდექსი და ქცევის წესები. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ მომხმარებელთან კომპანიის პროდუქციის წარდგენისას თქვენივე, სიტყვიერსა თუ წერილობით, კომუნიკაციაზე, რომელიც სცილდება კომპანიის კატალოგითა თუ სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებში მოცემულ ტექსტებს.

 

3.6.  თქვენ, აგრეთვე, ვალდებული ხართ კატალოგები გამოიყენოთ მისი ორიგინალური სახით და

              არ დაუშვათ რაიმე ცვლილებების/დამატებების მასში შეტანა (მათ შორის ფასის ცვლილება). ამასთანავე, თქვენ ვალდებული

              ხართ გამოიყენოთ მხოლოდ ის საკომუნიკაციო საშუალებები, რომლებიც მოგეწოდებათ კომპანიის

              მიერ.

 

3.7.  თქვენ, აგრეთვე, ვალდებული ხართ, კომპანიის წინასწარი თანხმობის გარეშე, თავი შეიკავოთ

              კომპანიის პროდუქციის სატელევიზიო, რადიო თუ სხვა მედია საშუალებებში

              დემონსტრირებისაგან.  სოციალურ ქსელსა თუ სხვა ინტერნეტ პლატფორმებზე პროდუქციის

              დემონსტრირებისას აუცილებლად უნდა მიუთითოთ, რომ თქვენ ხართ კომპანიის კონსულტანტი

              და არა მისი წარმომადგენელი ან თანამშრომელი, ან სარეკლამო აგენტი. ამასთანავე, სოციალურ

              ქსელში კომუნიკაციისას, თქვენ თავი უნდა შეიკავოთ კომპანიის პროდუქციის

              დისკრედიტაციისაგან, მისი უარყოფით ჭრილში განხილვისაგან, ან სხვა ისეთი კომენტარებისაგან

              რამაც შეიძლება ჩრდილი მიაყენოს კომპანიის პროდუქციას. ამგვარი კომუნიკაციისა თუ

              კომენტარების შეფასება ფარმასის რსული დისკრეციული უფლებაა და შესაბამის დასკვნამდე

              მისვლის შემთხვევაში შესაძლებელია გახდეს კონსულტანტთან ხელშეკრულების მოშლის

              საფუძველი.

 

3.8.  კონსულტანტს უფლება აქვს გამოიყენოს კომპანიის ქსელი მხოლოდ ფარმასის პროდუქციის   

              და რეკლამის გავრცელებისთვის. სხვა კომპანიის რეკლამის ან პროდუქციის გავრცელების

              შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას გამოიყენოს საჯარიმო სანქციები დამრღვევების

              წინააღმდეგ.

 

 

3.9.  თქვენ, ხელშეკრულების შეწყვეტის ან დასრულების შემთხვევაში, ვალდებული ხართ

             არაორაზროვნად განაცხადოთ თქვენს მიერ 3.7 მუხლში მითითებულ რესურსებზე, რომ ახარ ხართ

              კომპანიის კონსულტანტი.

 

3.10.  თქვენ, აგრეთვე, ვალდებული ხართ გარკვევით შეეკითხით კლიენტსსურს თუ არა

მას, თქვენგან, მიიღოს კომერციული ინფორმაცია კომპანიის პროდუქციის შესახებ, აწარმოონ მათი მარკეტინგული უპირატესობების აღრიცხვა და იხელმძღვანელონ ამ უპირატესობებით.

 

 

3.11.  ჩვენ, ვუშვებთ პროდუქციის დაბრუნების შესაძლებლობას, როგორც თქვენთვის, ასევე

თქვენი კლიენტებისათვის. თქვენ, აღიარებთ თქვენს ვალდებულებას კლიენტების წინაშე, აცნობოთ მათ, თავიანთი უფლების შესახებდააბრუნონ პროდუქცია. ამასთანავე, თქვენ, უნდა განახორციელოთ პროდუქციის ნებისმიერი დაბრუნება თქვენი კლიენტების მხრიდან და მათი სახელით.

 

3.12.  თქვენ, არანაირ გარემოებაში, არა გაქვთ უფლება მოახდინოთ კომპანიის პროდუქციის

                 რეალიზაცია/გაყიდვა ისეთი ინტერნეტ პლატფორმების საშუალებით, როგორიცაა მაგალითად:

 

·         https://www.mymarket.ge

 

3.13.  თქვენ, არანაირ გარემოებაში, არა გაქვთ უფლება მოახდინოთ კომპანიის პროდუქციის

                 რეალიზაცია/გაყიდვა სავაწრო ობიექტების დახლებიდან.

 

3.14.   თქვენ, არანაირ გარემოებაში, არა გაქვთ უფლება, კომერციული შეტყობინება გააგზავნოთ

        კომპანიის სახელით ან დავალებით.

 

3.15.  თქვენ, არანაირ გარემოებაში, არა გაქვთ უფლება დაარეგისტრიროთ, ან მართოთ ისეთი

                სახელები ინტერნეტ სივრცეში, რომელთაც შეიძლება აფიქრებინონ სხვებს ან შეცდომაში

                შეიყვანონ ისინი, რომ აღნიშნული რესურსი კომპანიის ოფიციალური

                 საკომუნიკაციო/სამოქმედო/საოპერაციო საშუალებაა, მაგალითად:

 

·         info@farmaci.ge;

 

·         https://farmasige.ge/;

 

·         www.facebook.com/farmasige;

 

 

4.პროდუქციის შეძენა

 

     შეკვეთის განთავსება

 

4.1.    პროდუქცია, რომლის შეძენაც გსურთ, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ კატალოგის მეშვეობით და ამავე კატალოგიდან განათვასოთ შეკვეთა. შეკვეთის განთავსება განიხილება, როგორც თქვენი წინადადება/შეთავაზება კომპანიისათვის.

 

4.2.    შეკვეთა ითვლება განთავსებულად შემდეგი ნაბიჯების შესრულების შემდეგ:

 

        4.2.1.  ონლაინ შეკვეთის შემთხვევაში, თქვენ, ოფციითდაამატე კალათაში”, აირჩიეთ პროდუქცია, რომლის შეძენაც გსურთ; თქვენ, ნებისმიერ დროს, შეგიძლიათ გადახედოთ და შეკვეთა შეცვალოთ პროდუქტების რაოდენობა, ამოიღოთ რომელიმე პროდუქტი.

 

        4.2.2.  თქვენ, მოგვაწოდეთ თქვენთვის პროდუქციის მოსაწოდებლად აუცილებელ პირადი მონაცემები და დაგვეთანხმეთ, რომ ჩვენ, ეს მონაცემები, შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმ მიზნებისათვის, რომლებიც აღწერილია ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკაში, ამასთანავეთქვენ აირჩიეთ თქვენთვის პროდუქციის მოწოდების მისაღები ფორმა;

 

        4.2.3.  თქვენი ონლაინ შეკვეთის განთავსების შემდეგ, მისი ვებ-გვერდით შეცვლა შეუძლებელია. ამისათვის, თქვენ დაგჭირდებათ კომპანიის საოპერაციო განყოფილებასთან დაკავშირება შემდეგ მისამართზე: http://farmasi.ge/customer-service

 

        4.2.4.  თქვენგან შეკვეთის მიღების შემდეგ, ჩვენ გამოგიგზავნით დასტურს, თქვენს ელექტრონულ მისამართზე, რის შემდეგაც ძალაში შედის ჩვენს შორის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება.

 

4.3.    ონლაინ-შეკვეთის განთავსების დროს აუცილებელია გაითვლისწინოთ, რომ:

 

        4.3.1.  თქვენ, ვერ მიიღებთ ჩვენთან დადებული ხელშეკრულების ეგზემპლარს. ხელშეკრულების დეტალები - ეს არის თქვენი შეკვეთა და საიტზე მოცემული (მათ შორის წინამდებარე წესებით გათვალისწინებული) პირობები (თქვენ შეგიძლიათ მათი შენახვა ან ამობეჭდვა), ან ის მონაცემები, რომლებიც, ჩვენ შესაძლოა სხვა საშუალებებით მოგაწოდოთ თქვენ.

 

        4.3.2.  ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების დადება შესაძლებელია მხოლოდ ქართულ ენაზე და არა სხვა ნებისმიერ ენაზე.

 

        4.3.3.  განხორციელებული და გადახდილი შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ წინამდებარე წესების მე-5 მუხლში აღწერილი წესებით.

 

        4.3.4.  შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, იმ მცირედი შეზღუდვების გარდა (კატალოგის დახურვის პერიოდში), როდესაც მიმდინარეობს კატალოგის განახლება.

 

        4.3.5.  ნებისმიერ დროს, ყველა პროდუქტი, ხელმისაწვდომი არ არის. თუ პროდუქტი, თქვენს მიერ შეკვეთის განთავსების მომენტში, საწყობში არ არის, ჩვენ მივიღებთ ყველა ზომას, იმისათვის, რომ თქვენ, შეკვეთის დასრულებამდე, ინფორმირებული იყოთ ამის თაობაზე და გქონდეთ, შეკვეთის შეცვლის, ან გაუქმების შესაძლებლობა.

 

        4.3.6.  შესაძლოა კატალოგი, პერიოდულად მცირე ხნით, სხვადასხვა ტექნიკური მიზეზების გამო, ხელმისაწვდომი არ აღმოჩნდეს. ასეთი შეზღუდვების შემთხვევაში, ფარმასი პასუხის არ აგებს კლიენტების ან სხვა მომხმარებლების წინაშე და უარყოფს მათ პრტენზიებს

 

 

 ფასი და გადახდა

 

4.4.    ჩვენ, გამონაკლის შემთხვევაში, შესაძლოა, დაგრთოთ ნება, სპეციალური ონლაინ-ინსტრუმენტების მეშვეობით, განათავსოთ სხვისი შეკვეთა. ამ შემთხვევაში, თქვენ, ერთპიროვნულად აგებთ პასუხს ნებისმიერ პრეტენზიაზე, რაც დაკავშირებული იქნება არასანქცირებული შეკვეთის განთავსებასთან, და ზოგადად, კონფიდენციალობის დაცვის ნებისმიერ დარღვევასთან, და ამასთანავე, ნებისმიერ ხარჯებზე, რომლებიც ასეთ შეკვეთასთან დაკავშირებით შესაძლოა წარმოეშვას როგორც ფარმასს, ასევე იმ პირს, რომლისთვისაც თქვენ განათავსეთ შეკვეთა.

 

4.4.    თუ კატალოგში სხვა რამ არ არის მითითებული, მასში ასახული ფასი, ეს არის პროდუქციის საცალო ფასი შეკვეთის განთავსების მომენტისათვის. ყველა ფასი მითითებულია ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) და მოიცავს დღგ-.

 

4.5.    ჩვენ, ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ფასები. ამასთანავე, ფასების არც ერთი ცვლილება, თქვენსმიერ არჩეულ პროდუქტზე, შეკვეთის განთავსებამდე, არ შევა ძალაში თუ ჩვენ, თქვენთან ერთად, არ ვეთანხმებით მათ.

 

4.6.    ფასი არ შეიცავს გადატვირთვის, მიტანის ან სხვა გადასახადსა და მოსაკრებელს, რომლებიც ცალსახად არის მითითებული შეკვეთის განთავსებისას, როგორც დამატებითი საფასური და რომელებიც, განსხვავებული იქნება, თქვენს მიერ არჩეული მიწოდების პირობების და ფორმის შესაბამისად.

 

4.7.    ჩევნ, შესაძლოა, პერიოდულად დავადგინოთ ფასდაკლება, რომელიც კომპანიის სრული

                დისკრეციული უფლებაა.

 

4.8.    შეკვეთის საფასურის გადახდა შესაძლებელია საბანკო გადარიცხვით, მომენტალური გადახდის აპარატებით, აგრეთვე, ჩვენს საიტზე-ონლაინ გადახდებით და სხვა.

 

 

მიწოდება და რისკების გადასვლა

 

4.9.    შეკვეთილი პროდუქტების მიწოდება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.

 

4.10. შეკვეთის მიწოდების ადგილს ირჩვეთ და მიუთითებთ თქვენ, თქვენს შეკვეთაში.

 

4.11.   ჩვენ, ვალდებულებას ვიღებთ დავამუშავოთ და მოგაწოდოთ თქვენი შეკვეთა, ჩვენი თანხმობიდან უმოკლეს ვადაში, მაგრამ, არაუგვიანეს 30 დღისა.

 

4.12.   ჩვენ, შეკვეთილი პროდუქციის მოწოდებას ვახორციელებთ “საქართველოს ფოსტის“ მეშვეობით. თუ თქვენ გსურთ სხვა საფოსტო კომპანიის მომსახურეობის გამოყენება, აღნიშნულის შესახებ უნდა გვაცნობოთ პროდუქციის შეკვეთისას (გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მიერ მითითებული საფოსტო მომსახურების ხარჯებს გაიღებთ თქვენ).

 

4.13.   უფლებები პროდუქციაზე და აგრეთვე მათი დაკარგვის რისკები, გადმოდის თქვენზე,

              მათი ჩვენს მიერ „საქართველოს ფოსტის“-ათვის გადაცემის მომენტში.

 

4.14.   კომპანია არ აგებს პასუხს პროდუქციის მოწოდების შეუძლებლობის, მისი არასწორად ან დაგვიანებით მიწოდების გამო, თუკი ეს გამოწვეული იქნება თქვენს მიერ არასწორი, ან არასრულად მოწოდებული პერსონალური მონაცემების გამო.

 

4.15.   ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ნებისმიერ დროს, უარვყოთ თქვენს მიერ განთავსებული

              შეკვეთა, თუ ჩვენ საფუძველი გვექნება ვივარაუდოთ, რომ თქვენ არღვევთ წინამდებარე                

              წესების და პირობებიდან, რომელიმე მუხლს.

 

 

ჩვენი პროდუქციის შესაბამისობა

 

4.15.   ჩვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ კომპანიის მიერ რელიზებული პროდუქცია იწარმოება მწარმოებლის კოსმეტიკური პროდუქციის სათანადოდ წარმოების დებულებისა და აგრეთვე, მისი პროფესიონალური ეთიკის კოდექსის შესაბამისად.

 

4.16. ამასთანავე, ჩვენ გარანტიას ვიძლევით მწარმოებლის სასაქონლო ნიშნის პროდუქტების ხარსხზე და ვადასტურებთ, რომ მათ აწარმოებს კომპანია FARMASI, ან იწარმოება ჩვენთვის, ხარისხის ყველაზე მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენ დარწმუნებელები ვართ, რომ ჩვენს პროდუქციას, ჩვენი კლიენტები ყოველმხრივ დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევენ.

 

4.17. კონსულტანტს, არცერთ ვითარებაში, უფლება არ აქვს შეცვალოს კომპანიის პროდუქციის შეფუთვა, ეტიკეტირება, მასზე დატანილი ინფორმაცია ან შიგთავსი. ამგვარი ცვლილებები წარმოადგენს სერიოზულ სამართალდარღვევას ან სისხლისამართლებრივ დანაშაულს.

 

4.18. კონსულტანტს ეკრძალება, კომპანიის წინასწარი თანხმობის გარეშე, განათავსოს პროდუქცია რომელიმე სავაჭრო დაწესებულების ვიტრინაზე ან მონაწილეობა მიიღოს რომელიმე გამოფენაში.

 

 

5.შეკვეთაზე უარის თქმის უფლება.

 

5.1. ჩვენ, მკაცრად ვიცავთ პროდუქციის დაბრუნების წესებს, რომლებიც მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე.

 

5.2.  შეკვეთილი პროდუქციის მიღების შემდეგ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ იგი, იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ ყველა პროდუქტი დაუზიანებელია თუ არა. თქვენ, ან ის პირი, რომელიც თქვენი სახელით იღებს პროდუქციას, ვალდებულნი ხართ დაზიანების/წუნის აღმოჩენისთანავე, დაუყოვნებლივ აცნობოთ კომპანიას და პრეტენზია წაუყენოთ მას, დაზიანების/წუნის აღწერილობით. პრეტენზიის გაგზავნა შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტით info@farmasi.ge.

 

5.3. დაბრუნების უფლება და ანაზღაურება

 

5.3.1.   თქვენ შეგიძლიათ მიზეზის ახსნის გარეშე გააუქმოთ შეკვეთა შესაბამისი ღირებულების ჩარიცხვამდე 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. თუ თქვენ გადაიფიქრეთ, ან სხვა ნებისმიერი მიზეზის გამო გადაწყვიტეთ, რომ აღარ გსურთ პროდუქციის მიღება შესაბამისი ღირებულების გადახდის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ  გვაცნობოთ შეკვეთის გაუქმების შესახებ  და დაიბრუნოთ გაუქმებული შეკვეთის ღირებულება თქვენს ანგარიშზე (წინასწარ/ავანსად გადახდილი თანხები)შემდეგი პირობების გათვალიწსინებით:

 

               5.3.1.1. გაქვთ კომპანიისგან მიღებული დაბრუნების დამადასტურებელი თანხმობა;

 

               5.3.1.2. აბრუნებთ პროდუქციას კომპანიის მიერ მითითებულ მისამართზე;

 

               5.3.1.3. მიაწვდით კომპანიას შესყიდვის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლებს დაბრუნებულ პროდუქციასთან ერთად;

                                                            

                                         5.3.1.4. აბრუნებთ პროდუქციას იმავე მდგომარეობაში და შეფუთვაში, როგორიც გამოგეგზავნათ და მიიღეთ.

 

5.3.2.   თუ თქვენ, პროდუქციას აბრუნებთ წუნის ან აღწერილობის შეუსაბამობის გამო, ჩვენ სრულად აგინაზღაურებთ მის ღირებულებასა და მის დაბრუნებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. დაზიანებული/დეფექტური პროდუქციის ფოტოები უნდა გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@farmasi.ge.

 

5.4.  თუ თქვენ, გაწევრიანებიდან ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში კომპანიას უბრუნებთ 1000 ლარის პროდუქციას, ეს შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი.

 

5.5.  თქვენს მიერ შეკვეთილი საქონლის რირებულების 3 სამუშაო დღის ვადაში გადაუხდელობის

              შემთხვევაში, შეკვეთა ავტომატურად უქმდება.

 

6.ხელშეკრულებაზე/მონაწილეობაზე უარის თქმის უფლება (გათავისუფლება) და

     მონაწილეობაზე  უარის თქმის შედეგები

 

6.1.    თქვენ, ნებისმიერ დროს, მიზეზის აუხსნელად, შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ხელშეკრულება/მონაწილეობა, ჩენთვის წერილობით შეტყობინების გამოგზავნის გზით. თქვენგან ასეთი შეტყობინების მიღებისთანავე, ჩვენ გიდასტურებთ თქვენი მონაწილეობის შეწყვეტას. წერილობითი შეტყობინება უნდა შიცავდეს:

 

        6.1.1.  თქვენს გადაწყვეტილებას ხელშეკრულებაზე/მონაწილეობაზე უარის შესახებ;

 

        6.1.2.  შეწყვეტის თარიღს;

 

        6.1.3.  თქვენი, კომპანიის მიერ მონიჭებული საიდენტიფიკაციო ნომერს;

 

        6.1.4.  შეწყვეტის მიზეზს;

 

        6.1.5.   თქვენს ხელმოწერა;

 

6.2.    მონაწილეობაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ჩვენ, 14 დღის განმავლობაში, ვიბრუნებთ თქვენს მიერ შეძენილ პროდუქციას გადახდილი ღირებულების ანაზღაურებით. ჰიგიენის და უსაფრთხოების მოსაზრებებით, ჩვენ უფლება გვაქვს უარი გითხრათ შესაფუთი მასალიდან ამოღებული (გახსნილი) კოსმეტიკური პროდუქციის დაბრუნებაზე.

 

6.3.    მონაწილეობაზე უარის თქმის შემთხვევაში 14 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ, თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე, ჩვენ, თქვენგან გამოვისყიდით ყველა პროდუქტს შემდეგი პირობებით:

 

        6.3.1.  პროდუქციის დაბრუნება უნდა მოხდეს შესყიდვიდან 14 დღის ვადაში და ჩვენ გინაზღაურებთ თქვენს მიერ გადახდილი თანხის 90%, რომელსაც გამოაკლდება თანხა, რომელიც ჩვენ დავხარჯეთ თქვენთვის ამ პროდუქტის მოწოდებაზე.

 

        6.3.2.  პროდუქტს, რომელსაც თქვნ აბრუნებთ, უნდა გააჩნდეს საბაზრო ღირებულება; რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ უნდა იყოს გამოყენებული, გახსნილი ან რაიმე სახით შეცვლილი, არ უნდა იყოს ვადაგასული და იგი ისევ უნდა იყოს წარმოდგენილი ჩვენს კატალოგებში.

 

 

7. კომპანიის ვალდებულებები

 

7.1.      ჩვენ, მოგაწოდებთ თქვენს მიერ შეკვეთილ ნებისმიერ პროდუქტს, იმ შემთხვევაში თუ  ჩვენ გაგავჩნია იგი.

 

7.2.      ჩვენ, არ ვიღებთ პასუხისმგელობას იმაზე, თუ პროდუქცია საკმაო რაოდენობის არ აღმოჩნდება ან არ არის კომპანიის საწობში.

 

 

8.ცვლილებები ხელშეკრულებაში/შეტყობინებები

 

8.1.    ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევცვალოთ ხელშეკრულების პირობები ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი ცვლილება, ან განახლება, ძალაშია მათი, ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებისთანავე.

 

8.2.    ხელშეკრულების, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი ცვლილება, ითვლება თქვენს მიერ მიღებულად, თუ თქვენ, მათი ძალაში შესვლის შემდეგ, განაგრძობთ პროდუქციის შეკვეთას ან ბონუსების მიღებას.

 

8.3.    წინამდებარე პირობების, რომელიმე დებულების, ბათილად ცნობის შემთხვევაში, ბათლობა, პირობების სხვა დანარჩენ დებულებებს არ ეხება.

 

8.4.    თუ თქვენ, არ ირჩევთ საწინააღმდეგოს, ჩვენ, შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია, გაფრთხილებები, ელექტრონული შეტყობინებები, წერილები, მიმართვები და სხვა. თქვენ, მომხმარებლის მართვის პანელის მეშვეობით, ნებისმიერ დროს, შეგიძლიათ შეარჩიოთ/განაახლოთ თქვენთვის სასურველი შეტყობინებები. იღებთ რა წინამდებარე პირობებს, თქვენ ეთანხმებით, რომ კომპანია, თქვენს ხელშეკრულებასთან და/ან თქვენს შეკვეთასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ინფორმაციას/შეტყობინებას, გამოგიგზავნით თქვენ, არა რეგულარული ფოსტის მეშვეობით, არამედ ელექტრონული საშუალებებით  (ელექტრონული ფოსტის ან სხვა, პირადად თქვენთვის განკუთვნილი საშუალებებით, რაც თავის მხრივ საშუალებას მოგცემთ, მიიღოთ და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეინახოთ ეს ინფორმაცია და აგრეთვე, ნებისმიერ დროს, უცვლელად აღადგინოთ იგი).

 

8.5.    რეგულარული ფოსტით გამოგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება, ჩაბარებულად ითვლება, მისი ფოსტისთვის ჩაბარების დღიდან. ნებისმიერი სხვა საშუალებით გაგზავნილი შეტყობინება, ჩაბარებულად ითვლება, მისი მიღების თარიღიდან. აღნიშნული არ ეხება, თქვენი მხრიდან, პროდუქციის უკან დაბრუნების შეტყობინების წესს

 

 

9.  ხელშეკრულების/მონაწილეობის შეწყვეტა

 

9.1.  ჩვენ, შეგვიძლია, შევწყვიტოთ თქვენი მონაწილეობა, შემდეგი გარემოებებიდან ნებისმიერი ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

 

9.1.1.  თუ, თქვენ, გააკეთებთ რაიმე განცხადებას ან წარმოადგენთ არსებითად არასწორ/მცდარ პირად მონაცემებს;

 

9.1.2.  თუ, რომელიმე სასამართლოში შეტანილი იქნება განცხადება თქვენი გადახდისუუნარობის თაობაზე, ან თუ, თქვენ, გადახდის უუნარო აღმოჩნდებით ჩვენს წინაშე, თქვენი დავალიანების დასაფარავად, მათი გადახდის ვადის დადგომის მომენტისათვის;

 

9.1.3.   თქვენი მხრიდან, წინამდებარე წესებისა და პირობების (ხელშეკრულების, ჩვენს ვებ-გვერძე გათავსებული პირობების/წესების, წინამდებარე წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული დანართების, მათ შორის ეთიკის, დისციპლინური, კონფიდენციალობის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის) ნებისმიერი დებულების დარღვევის შემთხვევაში (თუკი მისი გამოსწორება შეუძლებელია);

 

9.1.4. თქვენი მხრიდან, წინამდებარე პირობების (ხელშეკრულების, ჩვენს ვებ-გვერძე გათავსებული პირობების/წესების, წინამდებარე წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული დანართების, მათ შორის ეთიკის, დისციპლინური, კონფიდენციალობის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის) ნებისმიერი დებულების დარღვევის შემთხვევაში და თუ მათი გამოსწორება შესაძლებელია, მაგრამ თქვენ, ჩვენგან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 დღის ვადაში, არ გამოასწორებთ მას.

 

9.2. თქვენი მხრიდან, ზედიზედ, 4 კატალოგური პერიოდის განმავლობაში, შეკვეთის განუთავსებლობის შემთხვევაში, თქვენი რეგისტრაციის ვადა ამოიწურება.

 

 

10.შეცდომების გასწორება

 

10.1. მიუხედავად იმისა, რომ, ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისაკენ, რომ ჩვენს საიტზე მოცემული ინფორმაცია, ზუსტი, უტყუარი და აქტუალური იყოს, ჩვენ, არ გამოვრიცხავთ და ვერ ვიძლევით გარანტიას, რომ საიტზე არ იქნება შეცდომები. მონაცემების საიტზე შეტანისას დაშვებული შეცდომების ან ტექნიკური პრობლემების გამო, ზოგჯერ შესაძლოა ინფორმაცია არაზუსტი აღმოჩნდეს. ჩვენ, ვიტოვებთ, ჩვენს საიტზე შესაძლო შეცდომების გასწორების უფლებას (მათ შორის ინფორმაციის, ფასების, პროდუქციის ან მომსახურების